Vedtægter

Vedtægter for Viuf Medborgerforening

§ 1
Foreningens navn er Viuf Medborgerforening. Foreningen er sammenlagt af Viuf Forsamlingshus og Viuf Sogns Borgerforening i maj 2003. Enhver, der er bosat i Viuf Sogn kan blive medlem.

§ 2
Foreningen er upolitisk. Dens formål er at fremme det kulturelle og sociale sammenhold i Viuf Sogn, samt af medvirke til sognets fortsatte trivsel og vækst i kommunen. Foreningen har hjemsted i Viuf Medborgerhus.
Foreningens indtægter tilvejebringes gennem kontingenter, gaver, tilskud, udlejning og arrangementer.
Foreningens indtægter anvendes til de, med den daglige drift forbundne udgifter, samt vedligeholdelse af huset. De større arrangementer søges gennemført, så disse økonomisk hviler i sig selv.
Foreningens likvide formue skal indsættes på en konto i et pengeinstitut. Der må forefindes en passende kassebeholdning hos kassereren.

§ 3
Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Enhver person, der har betalt kontingent er medlem og har stemmeret på generalforsamling.

§ 4
Foreningen er en kontingent forening, der alene hæfter for lovlige beslutninger, overfor tredjemand, med sin formue.

§ 5
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar/marts måned, med dagsorden og indkaldelse i den lokale avis eller ved husstandsomdeling med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det skønnes nødvendigt. Ligeledes kan 10 medlemmer forlange en sådan afholdt med fornøden begrundelse, ved skriftlig henvendelse til formanden. Den har gyldighed som en ordinær generalforsamling.

§ 6
På den årlige generalforsamling er dagsordenen som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent og kontorholdsvederlag
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

§ 7
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindelig stemmeflertal, for de punkter, der har været fremsat på dagsordenen. I andre sager fordres, at 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Der føres beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 8
Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse på 9 medlemmer, under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode ad gangen, og der afgår skiftevis 4 og 5 ad gangen. Kun medlemmer i foreningen kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Udover bestyrelsen vælges en suppleant, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, de afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning.

§ 9
Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender, såsom sognets kontakter udadtil, aktiviteter i sognet, vedligeholdelse, renholdelse og udlejning af huset, m.m., samt fører foreningens protokoller, hvori vedtægterne indføres.
I forhold til tredjemand tegnes foreningen af formanden, samt et bestyrelsesmedlem i foreningen.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån og andre ekstraordinære dispositioner, dog hele bestyrelsen.
Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når en eller flere medlemmer forlanger det.
Fremmødte medlemmer af bestyrelsen er beslutningsdygtige, når et flertalt er tilstede.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, dog i tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
Der føres beslutningsprotokol, der underskrives af bestyrelsen.

§ 10
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet afsluttes og tilstiles de valgte revisorer mindst 14 dage før generalforsamlingen. Revisorerne tilbagesender det reviderede regnskab med bemærkninger til kassereren senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11
Forslag om lovændring behandles på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær, og må, for at blive lov, vedtages med et flertal af de fremmødte stemmer. Kommer forslag fra medlemmer uden for bestyrelsen, skal det indgives skriftligt til formanden senest 1. februar.

§ 12
Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særligt indkaldt generalforsamling, og kun med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Indkaldelse skal ske skriftligt til samtlige medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning afgør den siddende bestyrelse, hvad eventuel formue og andre aktiver anvendes til, i henhold til foreningens formål.
Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af formuen er effektueret. Foreningen hæfter ikke for forpligtigelser udover dens formue.
Bestyrelsen eller enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
Hvis bestyrelsen eller et enkelt medlem, mod bedre vidende, påfører en kreditor tab, kan den/de drages til personligt ansvar.

§ 13
I huset må udskænkning af spiritus kun finde sted, med værtens og bestyrelsens samtykke, samt efter ansøgning til politiet.
Familiefest er dog undtaget.

§ 14
Det/de bestyrelsesmedlem, der står for udlejning af huset, modtager et beløb til dækning af kontorholdsudgifter. Generalforsamlingen fastsætter beløbet.

§ 15
Bestyrelsens medlemmer gives ret til at leje huset til ½ pris af den til enhver tid gældende udlejningspris. Dog kun til eget brug.

§ 16
Generalforsamlingen har højeste myndighed, og dens beslutninger kan ikke indankes for domstolene.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 20. maj 2003.